Om BEGIN

Insamlingen av data till BEGIN-studien är nu avslutad. Just nu arbetar vi för fullt med att bearbeta all den information som har samlats in under studiens gång. När vi har analyserat resultaten kommer vi dela med oss av vad vi har kommit fram till här på sidan (men också i våra sociala mediekanaler, se information längre ner på sidan). Så håll utkik om du är intresserad av att lära dig mer! 

Vi vill passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla er som osjälviskt och generöst har tagit er tid för att delta i BEGIN. Era bidrag är helt ovärderliga! 

Om du är intresserad av att delta i en annan viktig studie om ätstörningar så är du varmt välkommen att läsa om och delta i vår ny studie EDGI- the Eating Disorders Genetics Initiative. I EDGI vill vi undersöka hur gener och miljömässiga faktorer påverkar risken att drabbas av olika ätstörningar. Läs mer och anmäl dig på www.edgi.se.

Tack!  

BEGIN (Binge eating and other Eating disorders Genetic Initiative) studerar ätstörningar. Ätstörning drabbar cirka 3-4% av befolkningen och medför mycket lidande för de drabbade och deras familjer. Vår kunskap om varför vissa personer drabbas av ätstörning är idag begränsade, vilket försvårar utveckling av bra behandling, diagnostik och förebyggande åtgärder. I BEGIN-studien försöker vi ta reda på vilka bakomliggande biologiska och miljömässiga faktorer som orsakar ätstörning. Resultatet av forskningen kommer att öka vår förståelse av sjukdomen och på sikt hoppas vi att det kommer att leda till effektivare behandling och bättre diagnostik.

För att forska kring sjukdomen behöver vi göra jämförelser mellan drabbade patienter och personer som inte har någon ätstörning eller andra svåra psykiska besvär. Studien kommer att utföras i Sverige och USA. Den syftar till att identifiera gener, mikrobiologiska faktorer och deras interaktion som har med ätstörning att göra. BEGIN blir den första stora studien där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och hetsätningsstörning. Forskningsstudien BEGIN blir både först och störst när det gäller genetiska studier av bulimia nervosa och hetsätningsstörning.

Vad innebär det att delta?

Du kan välja att anmäla dig till BEGIN-studien antingen genom att lämna in dina kontaktuppgifter och ställa frågor på kontakta oss sidan eller vänta på att bli kontaktad per telefon. Vi ber alla deltagare att lämna salivprov och fylla i några frågeformulär om ätstörningar, livsstil och hälsa. Eftersom ålder, hormoner, tarmsjukdomar och vissa typer av läkemedel kan påverka tarmfloran, prioriterar vi personer för mikrobiom-delen som är:

  • 18–45 år,
  • varken har inflammatoriska tarmsjukdomar eller genomgått en viktoperation,
  • inte genomgår någon form av hormonbehandling,
  • för kvinnor: inte är gravida eller ammar

Om du väljer att delta skickar vi provtagningsset till dig. Vi ber dig posta dina prov tillbaka till oss i förfrankerade kuvert. Personer som är gravida, ammar, använder antibiotika eller probiotika kan delta en månad efter avslutad behandling eller amning.

Registerdata behövs för att få en så fullständig bild som möjligt över faktorer, utöver de biologiska, som kan bidra till att man drabbas av ätstörning. Det är de sammantagna uppgifterna från dessa nationella register, kvalitetsregistret Riksät, enkäter samt saliv- och avföringsprov som ligger till grund för analyserna. Donerad avföring och saliv kommer att användas för att analysera om och hur den uppsättning bakterier som finns i tarmfloran samt ens genetiska uppsättning (arvsmassa) kan påverka risken att drabbas av ätstörning.

Biobanksprover

Prover kommer att registreras och sparas i en biobank på Karolinska Institutet, (reg. nr 222). Biobanken ansvarar för att prov är säkert förvarade enligt lagen om biobanker (2002;297) och används i den forskning som beskrivs här. Alla prov är kodade på ett sätt som säkerställer att inga obehöriga kan koppla något prov eller provsvar till dig som enskild person. Kodade prover kommer att skickas för analys till samarbetspartners laboratorium i Sverige och inom och utanför EU/EES, t ex till USA. Genom avtal säkerställer vi att mottagande laboratorier i USA har likvärdig säkerhetsnivå. Prov kommer att förstöras eller skickas tillbaka till KI Biobank efter avslutad analys.

Dina prov sparas också i biobanken för framtida ännu ej planerad forskning. I dessa fall kommer en ny etisk prövning att göras och efter beslut i etikprövningsnämnden kan du komma att kontaktas igen för att lämna ett nytt samtycke.

Hur skyddar vi uppgifter?

Ett forskningsregister kommer att upprättas med uppgifter om namn, personnummer och adress över dem som deltar i studien. Uppgifterna skyddas enligt GDPR. Ingen obehörig kommer att få ta del av uppgifterna. Behandling av personuppgifter sker enligt GDPR. Man kan skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om sig, varifrån uppgifterna har hämtats och till vilka kategorier av mottagare som uppgifter har lämnats ut. Ett sådant utdrag har man rätt att få en gång om året kostnadsfritt, efter skriftligt undertecknad begäran. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter och för biobanken där proverna förvaras är Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, tfn 08-524 800 00.

Databehandling

Avidentifierad data från analyserna kommer att lagras i en databas med kontrollerad tillgång, så som dbGaP (database of Genotypes and Phenotypes). Dessa data kommer att kunna användas och analyseras av forskargrupper i Sverige och utomlands. Alla resultat från studien kommer att redovisas på gruppnivå. Därmed kommer inga uppgifter på individnivå att förekomma. Forskningsresultaten kan komma att bidra till utveckling av kommersiella produkter av vilka du inte kan få ekonomisk vinning.

Det är frivilligt att delta i studien
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Man kan när som helst avbryta sitt deltagande och begära att lagrade prov i biobanken förstörs. Om man deltar i studien eller inte påverkar inte vården på något sätt


Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Dnr 2013/112-31/2; 2014/1563;2015/693-32; 2015/746-32; 2015/932-32; 2016/1852-32; 2018/1584) och koordineras från Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. BEGIN-studien finansieras av Vetenskapsrådet (VR).